Regulamin sklepu internetowego  sansaraj.com1. Informacje ogólne - dane kontaktowe

2. Definicje

3. Warunki ogólne

4. Zawarcie umowy i realizacja

5. Formy płatności

6. Prawo do odstąpienia od umowy

7. Rękojmia

8. Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

9. Postanowienia końcowe§1.  Dane Kontaktowe

1.1. Nazwa Firmy: SoFlow Anna Solowska

1.2. Adres: os.Tysiąclecia 61/39, 31-610 Kraków

1.3. Adres e-mail: info@sansaraj.com

1.4. Telefon:  +48 696 922 522

1.5. NIP: 678 268 75 33

1.6. Regon: 123230880

1.7. Konto bankowe: 92 1140 2004 0000 3902 8288 6835

§2.  Definicje

2.1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2.2. Adres reklamacyjny: Adres pod którym przyjmowane są reklamacje:   SoFlow Anna Solowska, os. Tysiąclecia 61/39, 31-610 Kraków

2.3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem:  https://sansaraj.com/content/1-dostawa

2.4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem:

2.5. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

2.6. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

2.7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.8. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

2.9. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

3.0. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.1. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

3.2. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

3.3. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

3.4. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

3.5. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem

3.6. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

3.7. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

3.8. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

3.9. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

4.0. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

4.1. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

4.2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem sansaraj.com za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

4.3. Sprzedający:  SoFlow Anna Solowska

4.4. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

4.5. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych. Jest określoną sumą dwóch liczb: czasu oczekiwania na wysyłkę oraz czasu dostawy towaru realizowanego przez przewoźnika zgodnie z informacjami zawartymi na https://melome.pl/przesylka

4.6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

4.7. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

4.8. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

4.9. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

5.0. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

- nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

- nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

- została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

- w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

- nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych - nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

§3.  Warunki ogólne

3.1 Sklep internetowy oferuje swoim klientom sprzedaż produktów na odległość za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.sansaraj.com.

3.2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną, zgodnie z cenami podanymi na stronie internetowej. Ceny produktów podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

3.3. Sklep internetowy oferuje produkty, które są dostępne w magazynie lub zamawiane są u dostawcy na indywidualne zamówienie klienta. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności produktów są podawane na stronie internetowej.

3.4. Sklep internetowy oferuje klientom możliwość składania zamówień  24 godziny na dobę. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep internetowy potwierdzenia płatności za zamówione produkty.

3.5.Sklep internetowy oferuje swoim klientom możliwość rezygnacji z zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6  niniejszego regulaminu.

3.6. Sklep internetowy zapewnia klientom możliwość dokonywania reklamacji i zwrotów zgodnie z procedurami opisanymi w punktach 7 niniejszego regulaminu.

§4 Zawarcie umowy i realizacja

4.1. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza zawarcie umowy z Sprzedającym. Natomiast potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego to moment, w którym umowa z Klientem zostaje zawarta.

4.2. Kupujący może składać zamówienia w sklepie internetowym przez całą dobę. 

4.3. Aby złożyć zamówienie, Kupujący musi dodać wybrane produkty do koszyka, wybrać rodzaj dostawy i płatności oraz miejsce wydania rzeczy. Po dokonaniu tych czynności, Kupujący może złożyć zamówienie poprzez użycie przycisku " Zamawiam  z obowiązkiem zapłaty".

4.4. Składając zamówienie, klient jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych oraz adresu dostawy zamówienia.

4.5. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje automatycznie wygenerowane potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia. Potwierdzenie to stanowi jedynie informację o przyjęciu zamówienia i nie stanowi jeszcze jego akceptacji przez sklep.

4.6. W przypadku, gdy zamówienie wymaga weryfikacji (np. ze względu na wybór metody płatności), sklep internetowy może skontaktować się z klientem w celu potwierdzenia szczegółów zamówienia.

4.7. Akceptacja zamówienia i zawarcie umowy następuje po stronie sklepu internetowego w momencie wysłania przez sklep e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.8. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy:

- dane podane przez klienta są nieprawdziwe lub niepełne,

- zamówienie jest niekompletne lub zawiera błędy,

- nie ma możliwości realizacji zamówienia z powodu braku danego produktu w magazynie lub u dostawcy.

4.9. Realizacja zamówienia za pobraniem następuje niezwłocznie, czyli w ciągu kilku dni od momentu złożenia zamówienia. W przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia.

5.0. Termin wysyłki przedmiotu umowy zależy od określonego na karcie produktu. Jeśli w zamówieniu znajduje się wiele produktów, to termin wysyłki będzie zależał od produktu, który ma najdłuższy czas realizacji.

5.1. Kupujący otrzymuje dokument sprzedaży wraz z zakupionym przedmiotem umowy. Dokument sprzedaży powinien być wybrany przez Kupującego w zamówieniu.

5.2. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

§5 Formy Płatności

5.1. Sprzedawca umożliwia Klientowi kilka sposobów dokonania płatności za zamówienie.:

- przelewem na rachunek bankowy ,

- za pobraniem (płatność przy odbiorze), w przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem np.  InPost.

- płatności elektroniczna lub płatności kartą -Przeprowadzane zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu:

Paynow  -  mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-850 przy ul. Prostej 18.     

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A

Dostępne karty płatnicze to :  Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic oraz Maestro.

5.2. W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca zwraca środki na rachunek bankowy przypisany do karty lub dokonuje zwrotu płatności tym samym sposobem, który został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z kosztami.

5.3. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5.4. Informacje dotyczące płatności elektronicznych i kartą płatniczą dostępne są na stronie internetowej sklepu oraz na stronach serwisów Paynow (https://www.paynow.pl/)

§6 Prawo do odstąpienia od umowy:

6.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 30 dni od wydania rzeczy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Prawie konsumenckim.

6.2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, który znajduje się w załączniku nr 2 do Prawa konsumenckiego lub na formularzu dostępnym na stronie internetowej sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail podany przez konsumenta.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

6.4. Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy będącej przedmiotem umowy, a także odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.5. Zwracany towar należy odesłać wraz z ksero faktury  w stanie niezmienionym tzn. nieużywanym, czystym, niezniszczonym,  z kompletem metek jeśli występują.  Prosimy także o wypełnienie  formularza zwrotu -  do pobrania …..

6.6. Zwrotu towaru prosimy odsyłać na adres: 

SoFlow Anna Solowska, os. Tysiąclecia 61/39, 31- 610 Kraków

tel.:  696 922 522 , email: info@sansaraj.com

6.7. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, w terminie 30 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez konsumenta. Zwrot powinien być dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności.

6.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§7 Rękojmia

7.1. Prawa Konsumenta

Konsument, jeśli rzecz sprzedana ma wadę, ma prawo:

- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny.

- Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad lub usunie wadę.

- Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

- Żądać usunięcia wady zamiast wymiany rzeczy, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

- Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, jeśli rzecz sprzedana ma wadę.

- Żądać usunięcia wady, jeśli rzecz sprzedana ma wadę.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.2.  Obowiązki Sprzedającego

- Sprzedający jest obowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

- Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

- Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.

7. 3. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

7.4. Sprzedający jest obowiązany przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

7.5. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do

- oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

- oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

- żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

- żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

7.6.  Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a w przypadku rzeczy używanych przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

7.7.  Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a w przypadku rzeczy używanych przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

7.8. W przypadku, gdy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

7.9.  Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej w terminach określonych w §6. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

8.0.  W przypadku dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień przysługujących Konsumentowi z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Konsumentowi zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

8.1. Do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się …...

8.2. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady.

8.3. Jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

8.4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy, może on żądać naprawienia szkody.

8.5. Może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy.

8.6. Może żądać zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej.

8.7. Może żądać zwrotu kosztów procesu.

8.8. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

9. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

9.1. Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta, wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§8 Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

8.1. Najważniejsze informacje:

- Administratorem strony jest SoFlow Anna Solowska. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem info@sansaraj.com

- Dokonując zakupu za pośrednictwem strony www.sansaraj.com , dodając komentarz, zapisując się do newslettera, czy też kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe.

- Gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

- Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

- Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

- Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego.

- Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

- Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Tiktok.

Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

8.2. Dane osobowe

- Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

SoFlow Anna Solowska, oś. Tysiąclecia 61/39, 31-610 Kraków NIP 678 268 75 33

- Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

- Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

8.3. Uprawnienia:

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo do sprostowania danych osobowych,

- prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyrażono.

8.4.  Zasady realizacji uprawnień:

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Informujemy również, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuszczono się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zawsze możesz również zwrócić się do Nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy.

8.5. Bezpieczeństwo:

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

8.6.  Odbiorcy danych:

- Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień.Są nimi:

- PrestaShop SA -  w celu przechowywania danych, obsługi zamówień i innych funkcji służących do prawidłowego działania strony.

- Apaczka.pl - Alsando Polska Sp. z o.o.- obsługa zamówień kurierskich.  Korzystamy z kurierów firm: UPS, TNT, DHL, INPOST, DPD, Fedex, Poczta Polska.

- InPost S.A. - obsługa zamówień wysyłek przy użyciu Paczkomatów.

- Paynow - obsługa płatności

- Smartsupp.com - przetwarzania danych w celu właściwego działania okienka czatu.

- Google LLC – w celu korzystania z usług Google,

- Facebook, Instagram, Whats App, Tikitok

- Mała Księgowość  – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe na potrzeby wystawienia faktury,

osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

8.7.  Cele i czynności przetwarzania:

8.7.1 Zamówienia.

- Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail numer telefonu. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

- Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. - ------ - Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

- W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

8.8.  Newsletter.

- Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać mi swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

- Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

- Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

- W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie Newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

8.9. Kontakt.

- Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

- Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlega archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

9.0  Pliki cookies i inne technologie śledzące.

- Strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

- Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

- Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

- Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

- Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

- Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia.

- Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

9.1 Facebook Pixel.

- Korzystam z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Meta Platforms, Inc. W ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizuje, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w mojej witrynie, zaimplementowałam w ramach mojej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Wiem jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach mojej strony. Informuję Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

9.2. Narzędzia społecznościowe.

Na mojej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Tik tok, Google.

Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i zintegrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetla moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając  w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

- Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

- WhatsApp

- Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

- Tik tok

- Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

9.2.  Logi serwera.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

§9 Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy regulamin nie narusza praw Kupującego i nie może być interpretowany w ten sposób, aby naruszać te prawa. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający zobowiązuje się do bezwzględnego podporządkowania się i stosowania prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

9.2. Zmiany w regulaminie i ich zakresie będą powiadomione drogą elektroniczną do zarejestrowanych Kupujących (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany będą wprowadzane w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

9.3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce "regulamin". W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje

9.4. Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

9.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

9.6. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 Opublikowano: 21.03.2023 r. 

Boxed:

Sticky Add To Cart:

Font: